Pesten

De afgelopen maanden was er veel aandacht voor pesten. De zelfdoding van Tim Ribberink, Fleur Bloemen en Anass Aouragh heeft veel losgemaakt, bij kinderen en volwassenen. Na veel media-aandacht volgde een Thema avond Dag tegen het pesten op tv 5 februari 2013. Uiteindelijk resulteerde die aandacht vanuit de overheid in een plan van aanpak tegen het pesten dat staatssecretaris Dekker samen met de nationale ombudsman, 25 maart presenteerde. Scholen worden hierin wettelijk verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. De staatssecretaris en de Kinderombudsman vinden dat leraren hierbij een cruciale rol spelen. Leraren geven aan niet altijd goed zicht te hebben op wat er speelt tussen de leerlingen in hun klas en hoe te interveniëren bij ongewenst gedrag. Om leraren te helpen pesten beter aan te pakken, gaan lerarenopleidingen meer aandacht besteden aan pesten en wordt voor de huidige leraren een training ontwikkeld om hen bij te scholen.

Scholen hebben een pestprotocol maar dit biedt natuurlijk geen garantie. Scholen doen mee met ‘Over de streep’, met een anti-pestprogramma, ze organiseren ouderavonden, geven voorlichting. Heel goed!  Alleen hoor je docenten ook verzuchten dat hiermee het pesten niet wordt uitgebannen. Wellicht gebeurt dat ook nooit.

René Veenstra, hoogleraar sociologie in Groningen, zegt in Trouw dat de scholen het slecht doen:

“Ik vind dat er op de meeste scholen geen systematisch anti-pestbeleid is. Dat ze reageren op incidenten of pas in actie komen als het al te laat is. Of het veilig is in een klas, wordt vaak bepaald door die éne leraar met de juiste antenne. De meeste leerkrachten herkennen pestgedrag te weinig. Ze zijn onvoldoende geschoold: in het programma van de pabo zit ‘pesten’ maar voor een paar uurtjes.”

En: “De groep heeft hierin een sleutelrol. Die bepaalt namelijk of er gepest wordt, hoe hevig en door wie. “Zo kan een bazig meisje in een onveilige klas uitgroeien tot treiteraar, terwijl een sociale klas haar misschien in toom houdt”, aldus Trouw.

De overheid stelt geld beschikbaar en dit geld kan ook aangewend kunnen worden om te investeren in docenten. Alle docenten weten dat groepsdynamica een grote rol speelt als er gepest wordt. Niet alle docenten weten voldoende van groepsdynamica om hier op adequate wijze mee om te gaan in de klas. Ter informatie een artikel van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) over wat werkt tegen pesten. Een citaat hieruit: “Grote winst is te behalen wanneer op school een sfeer gecreëerd wordt waarin harmonie en respect centraal staan en pesten en ander agressief gedrag niet getolereerd worden (Lyznicki, McCaffree & Robinowitz, 2004). Uit een aantal studies blijkt dat ook het verbeteren van onderlinge relaties tussen leraren en leerlingen en tussen leerlingen onderling een positieve invloed kan hebben op het aantal leerlingen dat gepest wordt (Smith et al., 2003).”

Scholare helpt u ook graag verder!

Reacties zijn gesloten.